/
archivos

grupo local de SEO/BirdLife

This tag is associated with 11 posts

Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) febrero 2018 | GL SEO Barcelona

El pasado domingo 11 de febrero el Grupo Local SEO Barcelona ha realizado el censo de aves invernales del río Llobregat en su tramo del puente de la C31 en Bellvitge hasta la presa de Sant Boi. Un tramo de unos cinco kilómetros de la margen derecha del río que 2 equipos realizaron en dos horas y media.

Se identificaron más de 700 ejemplares pertenecientes a 43 especies.

No nos extenderemos en las razones o utilidad de este censo ya que en repetidas ocasiones hemos hablado de ello (podéis encontrar un resumen en el artículo sobre el censo de abril de 2016). Sin embargo os recomendamos encarecidamente que echéis un vistazo al artículo que SOS Delta tiene publicado sobre la IBA 140. El recorrido censado por el Grupo Local SEO Barcelona entra dentro de esta IBA.

 

 

Como breve resumen señalar que aparecieron en este pequeño tramo 16 de las 25 aves consideradas invernantes comunes en la zona, pero tan solo 1 especie (lavandera cascadeña) de las 14 consideradas invernantes escasas. También fueron identificadas 19 de las 24 aves consideradas residentes comunes en la zona, y entre los residentes escasos (6 especies) sólo se encontró la grajilla.

Otras categorías dieron 6 especies, siendo una de las sorpresas del día la detección de nuevo del dormidero de martinetes que en censos del año pasado y anterior parecía haber desaparecido.

Como señala S.O.S. Delta del Llobregat en su página del Noticiario Ornitológico las observaciones de zonas no protegidas sirven para consolidar la IBA y ponen de manifiesto la insuficiencia de espacios protegidos para la avifauna deltaica, mostrando que los espacios se han protegido sólo de acuerdo a criterios urbanísticos. Todos podemos ayudar enviando nuestras citas de observación de aves el Delta del Llobregat (realizadas fuera de las zonas protegidas) al correo info@sosdeltallobregat.org.

Sólo nos queda agradecer a los participantes su interés y apoyo y desear verles en otras actividades del Grupo Local SEO Barcelona.

Felicitaciones y un abrazo a todos.

equipo este 1-Puente Bellvitge 2-Puente C32 3-Can Comas 4-Cal Monjo TOTAL
Anade Friso (Anas strepera) 1 4 5
Anade Real (Anas platyrhynchos) 4 10 10 24
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 2 2
Bisbita común (Anthus pratensis) 1 1
Carbonero Común (Parus major) 2 2 2 6
Cerceta común (Anas crecca) 2 2
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 1 1
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 3 1 4
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 3 1 4
Estornino sp. 1 1 2
Focha común (Fulica atra) 9 2 11
Garceta común (Egretta garzetta) 2 1 1 4
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 5 5
Garza real (Ardea cinerea) 2 2 4
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans (michahellis)) 2 2
Gaviota reidora (Larus ridibundus) 177 5 182
Gorrión común  (Passer domesticus) 6 10 16
Gorrión molinero (Passer montanus) 20 20
Jilguero (Carduelis carduelis) 2 1 5 8
Lavandera blanca (Motacilla alba) 4 1 1 6
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 1 1 2
Martinete (Nycticorax nycticorax) 4 4
Mirlo común (Turdus merula) 1 1
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 3 8 3 2 16
Paloma torcaz (Columba palumbus) 1 1
Petirrojo (Erithacus rubecula) 3 1 1 5
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 1 1
Pito real (Picus viridis) 2 2
Polla de agua (Gallinula chloropus) 3 1 4
Ratonero común (Buteo buteo) 1 1
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 5 2 4 11
Tarabilla común (Saxicola torquata) 1 2 2 2 7
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 1 1
Urraca (Pica pica) 6 2 6 2 16
Verdecillo (Serinus serinus) 19 1 3 23
Zampullín chico (común) (Tachybaptus ruficollis) 1 1

 

equipo oeste 5-Pont Cornellà 6-Espigón Rocas 7-Puente AVE 8-Puente C245 9-Puente FFGC TOTAL
Anade Real (Anas platyrhynchos) 12 10 1 9 32
Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 1 1
Carbonero Común (Parus major) 1 1 1 3
Cerceta común (Anas crecca) 14 1 15
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 1 2 3
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 3 5 2 3 13
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 3 3
Cotorra de kramer (Psittacula krameri) 2 2
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 1 3 4
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 5 11 16
Garceta común (Egretta garzetta) 1 1
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 1 1
Garza real (Ardea cinerea) 1 1 1 3
Gaviota reidora (Larus ridibundus) 12 60 72
Gorrión común  (Passer domesticus) 2 20 5 27
Gorrión molinero (Passer montanus) 9 9
Grajilla (Corvus monedula) 2 2
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) 1 1
Jilguero (Carduelis carduelis) 1 2 3
Lavandera blanca (Motacilla alba) 4 4
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) 1 1 1 2 5
Martín pescador (Alcedo atthis) 1 1 2
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 4 1 1 7 13
Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 1 1
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 1 4 5
Pito real (Picus viridis) 1 1
Polla de agua (Gallinula chloropus) 2 1 7 1 1 12
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 4 1 2 7
Urraca (Pica pica) 5 2 10 4 21
Verdecillo (Serinus serinus) 8 24 32

Origen: Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) febrero 2018 – GL SEO Barcelona

La rarificació del collverd al delta del Llobregat

Aquesta és la trista història de la caça sense treva gairebé fins a l’extinció del nostre ànec més comú, és una història de mala gestió, mala governança, i del fracàs de la convivència.

Per Raúl Bastida.

És sabut que el collverd és l’ànec més abundant i àmpliament distribuït a la península Ibèrica i a gran part d’Europa, tant en l’època reproductora com a l’hivernada. Summament oportunista, adaptable i amb gran tolerància a la presència humana, pot viure a qualsevol mena de masses d’aigua: naturals o artificials, dolces o salades, profundes o someres, tranquil·les o corrents… i fins i tot a les més eutrofitzades per l’acció humana. També pot ocupar zones humides d’extensió molt reduïda com petits estanys dins de nuclis urbans [1].

Des dels anys 80, el collverd ha experimentat un creixement poblacional molt important a Catalunya gràcies, en gran mesura, a la protecció ambiental de les zones humides i a unes polítiques cinegètiques més restrictives que durant el règim franquista [1].

En aquest context, al Delta del Llobregat es van declarar “Zona de Seguretat” les àrees conreades dels termes municipals de Sant Boi, El Prat i Viladecans l’any 1984 i les de Gavà el 1989 [2]. L’any 1987 es van declarar les Reserves Naturals de la Ricarda-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines. Evidentment, això provocà que de les 100-120 parelles reproductores estimades al bienni 1988-89 es passes a les 455 del 1994 [3]. Però l’increment més espectacular s’aprecia a les poblacions hivernals. Si durant els anys 80, als censos realitzats al gener, amb prou feines s’arribaven als 200 exemplars, als anys 90 i principis del segle XXI va pujar exponencialment per arribar als 3.123 individus al gener de l’any 2002 (veure gràfica; font).

grafica_evolucio_anecs_delta

Història d’un declivi anunciat

Fins aquí tot de color rosa.

Durant el següent lustre, la pressió de les obres del Pla Delta (ampliació de l’aeroport i el port, desviament del riu, etc.) va produir una progressiva i forta reducció de la població hivernal del collverd, comptabilitzant-se 1.595 exemplars l’any 2007 (un 50% menys dels 3.123 individus censats l’any 2002). A partir d’aquest any la tendència poblacional dels collverds hivernants ha sigut dramàtica, fins al punt que dels 1.554 anàtids censats a tot el Delta del Llobregat al gener del 2015, tan sols 191 eren ànecs collverds.

En 13 anys havien desaparegut el 69% del total d’ànecs i el 94% de la població de collverds. Independent de la nostra ideologia, el sentit comú ens adverteix de què cap gestió cinegètica pot causar la desaparició de més del 90% de l’espècie objecte de caça. I com es pot continuar donant permisos per massacrar-ho amb l’excusa de “plaga” quan només hi ha 0,05 individus per Ha?

Davant la problemàtica d’algunes aus que fan servir alguns camps per alimentar-se i que com diem té un origen antròpic, hi havia moltes possibles solucions. Però, com va reaccionar l’Administració, que és la que té la tutela d’aquests espais naturals?

Si haguessin volgut ser coherents amb el seu discurs de la sostenibilitat ambiental podrien haver ampliat la protecció a d’altres espais naturals de la plana deltaica per garantir més hàbitat on els collverds trobessin aliment i no necessitessin buscar-lo als camps de conreu. I de la mateixa manera que es fa amb els ramaders afectats pels óssos del Pirineu, podria haver atorgat compensacions econòmiques als pagesos per les pèrdues. També podria haver explorat mesures alternatives a la caça per minimitzar les pèrdues agrícoles.

La caça no és una gestió: és el fracàs de la gestió

Però res d’això. Es va limitar a donar tot tipus de facilitats per concedir autoritzacions excepcionals per a la captura dels anàtids que surten de les escasses zones humides deltaiques (recordem que només queden un 2% dels aiguamolls originaris).

Aquestes facilitats es van traduir en importants canvis en la gestió de la caça al Delta del Llobregat a partir de l’any 2008. Quins?:

  • Donar autoritzacions de caça al llarg de tot l’any, fins i tot en plena època reproductora i dins d’espais protegits com Can Dimoni, Els Reguerons i La Murtra, que són reduïts i on es reprodueixen altres espècies d’alt valor ecològic com les cames llargues i els martinets menuts.
  • Agilitzar els temps de tramitació per obtenir l’autorització
  • Flexibilitzar molt les condicions dels permisos de caça, permetent en molts casos les captures sense la presència d’agents rurals i incrementant el nombre d’hores a les quals es pot caçar.
  • I el més greu, el 2014, la Generalitat va aprovar una llei que permet, excepcionalment, la declaració d’emergència cinegètica per la qual s’atorguen permisos de caça basant-se en una possible “previsió” de danys. És a dir, si un pagès veu un tudó al seu camp, sense haver de demostrar-ho ni cap pèrdua associada, li poden concedir un permís excepcional per caçar. Durant tres anys seguits (2014-16) s’ha declarat al Delta del Llobregat l’emergència cinegètica: on està l’excepcionalitat?

I tot això sense cap control directe de l’administració que garanteix que es respecten els requeriments d’aquestes autoritzacions excepcionals de caça. Davant d’aquesta lamentable i indignant situació que ha generat un greu impacte sobre la fauna d’un espai natural sota la seva tutela.

Intentant revertir la situació

El 2015 DEPANA ja va denunciar públicament aquest afer. Malauradament, fins juliol del 2016 aquest escàndol no va tenir repercussió mediàtica. Unes fotos publicades per “El Prat al Día” de les matances de tudons en un conreu davant d’un dels indrets més concorreguts pels vilatans del Prat i a pocs metres de les pistes de l’aeroport del Prat van provocar gran rebombori. Com fa 30 anys, es va veure en perill la seguretat de les persones. També van publicar que les societats de caçadors de Sant Boi del Prat havien denunciat la corrupció en aquesta gestió de la caça.

L’agost del 2016, la plataforma S.O.S. Delta del Llobregat va impulsar una campanya en Change.org per denunciar aquesta gestió per part de la Generalitat. Gairebé 100.000 persones han recolzat aquesta iniciativa, més del doble de les necessàries per a una iniciativa legislativa popular (ILP) a Catalunya.

Eio_Ramon_polls_collverd_img_1345-1280x905

Com deien a l’edició #52 del nostre noticiari ornitològic, a la que li vam dedicar la foto de portada, costa imaginar els nostres aiguamolls sense collverds, com costaria imaginar els pobles i ciutats sense pardals. Forma part del nostre imaginari, i des de petits aprenem a identificar aquest amigable ànec. Potser per això és tan fàcil d’abatre… A molts de nosaltres ens ha sortit alguna vegada una femella al camí fent el display típic (fent-se la ferida) per allunyar-nos dels seus petits… És increïble com exposen la seva vida de manera tan valenta i amb quina covardia els disparen.

El cas de l’ànec collverd és el paradigma de la mala gestió i les mesures fàcils i del mínim esforç. Però no és l’única víctima. Les batudes es fan en època de cria i migració i fins i tot a les reserves parcials, que haurien de ser intocables. Com ningú controla les espècies abatudes i moltes es poden confondre amb espècies protegides i fins i tot amenaçades (que sabem que fan servir la zona agrícola), no se sap quins «danys col·laterals» pot haver-hi. Per això es demana una moratòria fins que no s’avaluï l’impacte ambiental d’aquesta gestió, que es suma a les múltiples pressions que pateix aquest vulnerable espai.

Més info

[1] ESTRADA, J., PEDROCCHI, V., BROTONS, L. & HERRANDO, S. (eds.). (2004). Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d’Ornitologia (ICO)/Lynx edicions. Barcelona.

[2] Resolució d’11 de novembre de 1984, per la qual es declara zona de seguretat, als efectes de la Llei de caça, els termes municipals de Viladecans, El Prat i Sant Boi (Baix Llobregat).

Resolució de 19 de desembre de 1989, per la qual es declara zona de seguretat la zona agrícola del terme municipal de Gavà (Baix Llobregat).

[3] GUTIÉRREZ, R. & SANTAEUFEMIA, X. (1995). Cens i distribució de les aus aquàtiques nidificants al Delta del Llobregat: anys 1988 i 1989. Butlletí del Parc Natural del Delta de l’Ebre, nº 5 (desembre 1990).

A la Generalitat: Aturin la matança d’aus al delta del Llobregat!

El Mundo | Los ecologistas quieren suspender las autorizaciones de caza del Delta

La Vanguardia | Reúnen más de 35.000 firmas contra la caza de aves en el Delta del Llobregat

El Prat al Dia |La sociedad de Cazadores de Sant Boi denuncia corrupción en la caza al Delta del Llobregat

El Prat al Dia | Las entidades se organizan contra la caza en el Delta

El Prat al Dia | Nuevas imágenes de la caza en el delta

El Prat al Dia | Caza de aves en El Prat

El Prat al dia | Algo huele a podrido en el Delta Del Llobregat

DEPANA denuncia davant el Síndic i la Comissió Europea la desastrosa gestió i les conseqüències de la caça al Delta del Llobregat

DEPANA denuncia l’estat “terminal” del Delta del Llobregat

Informe de DEPANA sobre les conseqüències de la caça sense control al delta del Llobregat

Un pequeño paraíso amenazado: reflexiones en el Delta del Llobregat | GL SEO/BirdLife

La foto de pollets de collverd és cortesia de Eio Ramon.

 

Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) abril 2016 – GL SEO Barcelona

Contando pájaros en la ribera del Llobregat

Como en artículos anteriores referidos a la actividad de censo de la ribera de Llobregat que el Grupo Local SEO Barcelona viene realizando desde hace ya unos años (mediados de 2012), nos parece pertinente empezar poniendo en perspectiva los motivos de estos censos. Desde distintas personas y entidades, en especial, pero no sólo, SOS Delta o DEPANA, se ha insistido en la necesidad de puesta en valor de los valores naturales del delta del Llobregat y de la ribera de este río. Las zonas protegidas tienen un valor protegido institucionalmente y el público interesado dispone de información suficiente en portales web como Espais Naturals del Delta del Llobregat, las zonas sin figuras de protección legal no disponen de este foco.

Alcaudón común (foto Salva Solé)

Sin embargo si entendemos que la defensa de este patrimonio natural exige un tratamiento integral del Delta del llobregat, sus valores y amenazas, se ve clara la necesidad detectada y la urgencia de poner el acento en los valores naturales de las zonas no protegidas. La encomiable iniciativa “L’Altre Delta” de SOS Delta, noticiario ornitológico con las citas más relevantes de las zonas menos conocidas y más vulnerables del Delta del Llobregat, que ya va por su edición 49 (correspondiente al mes de enero de 2016) o el trabajo realizado por DEPANA con la organización de censos colaborativos son ejemplos de cómo la ciencia ciudadana puede formar una parte muy importante de la labor conservacionista y puede ayudar a la protección de espacios amenazados.

Vista del Llobregat y su ribera derecha desde el puente de Bellvitge (primer tramo del censo)

Como ya es habitual para aprovechar las horas adecuadas al censo nos dividimos en dos grupos, se trata de evitar las horas centrales de la mañana donde la zona se convierte en un parque urbano con un uso intensivo recreativo que aleja a las aves hacia los cañaverales y zonas de matorral. Uno de los equipos formado por Salvador Solé y Roberto Negro se ocupó de las zonas entre el puente de Bellvitge (puente de la Autovía de Castelldefels C31 sobre el Llobregat) y la pasarela de Cornellá sobre el río Llobregat y la autopista A2; el segundo grupo, integrado por Sara Cavini, Livia Spadetto José Luis Martil Torres y Roge Moreno, partieron desde la pasarela de Cornellá y por la misma margen derecha fueron realizando el censo hasta el parque de Sant Boi.

Colirrojo real (en tramo 6)

En los primeros tramos el número de especies vista fue de 35, aunque dos de ellas no pudieron ser identificadas más allá del género, así que lo dejaremos en 33. Los segundos tramos depararon 32 especies, y en total el número de especies que pudieron ser observadas e identificadas fue de 42.

¡Los patitos! (foto José Luis Martil)

El número de ejemplares total fue de 520, siendo las especies más numerosas el ánade azulón con 68 ejemplares debido al gran número de pollos detectados, aunque como es lógico los 25 pollos tienen un camino difícil todavía, la medalla de plata fue para los verdecillos (54) y la tercera para los cetias que consiguieron un honroso total de 49 ejemplares.

Equipo este 1-Puente Bellvitge 2-Puente C32 3-Can Comas 4-Cal Monjo Total
Alcaudón común (Lanius senator) 1 1
Andarríos sp. () 1 1
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1 1
Curruca zarcera (Sylvia communis) 1 1
Faisán vulgar (Phasianus colchicus) 1 1
Focha común (Fulica atra) 1 1
Garceta común (Egretta garzetta) 1 1
Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 1 1
Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 1 1
Anade Friso (Anas strepera) 2 2
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 1 1 2
Carbonero Común (Parus major) 1 1 2
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 1 1 2
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 2 2
Garza real (Ardea cinerea) 1 1 2
Vencejo real (Apus melba) 1 1 2
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 3 3
Cotorra de kramer (Psittacula krameri) 2 1 3
Gorrión molinero (Passer montanus) 3 3
Estonino (Sturnus sp.) 1 1 1 3
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 4 1 5
Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 3 3 6
Buitrón (Cisticola juncidis) 2 4 1 7
Tarabilla común (Saxicola torquata) 3 2 3 1 9
Avión común (Delichon urbica) 8 2 10
Paloma torcaz (Columba palumbus) 1 1 8 1 11
Polla de agua (Gallinula chloropus) 9 3 2 14
Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans (michahellis)) 16 16
Golondrina común (Hirundo rustica) 1 7 6 2 16
Gorrión común  (Passer domesticus) 11 4 1 16
Jilguero (Carduelis carduelis) 11 2 3 5 21
Urraca (Pica pica) 11 4 5 3 23
Anade Real (Anas platyrhynchos) 9 1 12 3 25
Verdecillo (Serinus serinus) 4 17 7 28
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 9 6 7 7 29
TOTAL 103 40 86 42 271

Aspecto característico de la ribera del río Llobregat en su transcurso entre l’Hospitalet y Sant Boi

equipo oeste 5-Pont Cornellà 6-Espigón Rocas 7-Puente AVE 8-Puente C245 Total
Anade Real (Anas platyrhynchos) 2 7 8 26 43
Andarríos chico (Actitis hypoleucos) 2 2
Andarríos grande (Tringa ochropus) 1 1
Avión común (Delichon urbica) 1 2 3
Buitrón (Cisticola juncidis) 7 7
Carbonero Común (Parus major) 2 2 1 5
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 1 1
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 1 1 2
Cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 7 2 9
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 1 4 2 1 8
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 1 1 2
Estornino pinto (Sturnus vulgaris) 3 3 1 7
Faisán vulgar (Phasianus colchicus) 1 3 4
Garceta común (Egretta garzetta) 1 1 2
Garza real (Ardea cinerea) 1 2 1 4
Golondrina común (Hirundo rustica) 2 4 15 21
Gorrión común  (Passer domesticus) 1 1 3 2 7
Jilguero (Carduelis carduelis) 6 1 6 13
Lavandera blanca (Motacilla alba) 1 1 2
Pájaro moscón (Remiz pendulinus) 1 1 1 3
Paloma torcaz (Columba palumbus) 4 6 10
Pico de coral (Estrilda astrild) 2 2 4
Pito real (Picus viridis) 1 1
Polla de agua (Gallinula chloropus) 6 4 4 14
Cetia ruiseñor (Cettia cetti) 5 8 4 3 20
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 1 2 3
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) 2 2
Urraca (Pica pica) 4 10 1 4 19
Vencejo común (Apus apus) 3 3
Vencejo real (Apus melba) 2 2
Verdecillo (Serinus serinus) 5 9 3 9 26
Verderón común (Carduelis chloris) 1 1
36 81 46 88 251

Pájaro-moscón europeo (foto José Luis Martil)

Origen: Censo Llobregat (Bellvitge – Sant Boi) abril 2016 – GL SEO Barcelona

Crónica del censo del río Llobregat mayo 2014 | SEO Bcn

Tórtola europea

Roberto Negro | Grupo local de SEO/BirdLife Barcelona

Los problemas que atraviesa la tórtola europea Streptopelia turtur son de sobra conocidos, problemas que han propiciado su muy serio declive (descenso de un 73% de sus poblaciones desde los años 80) debido a la destrucción de su hábitat, por lo que la triste foto con la comenzábamos el pasado domingo el censo correspondiente al mes de mayo del tramo del río Llobregat comprendido entre el puente sobre la Autovía de Castelldefels y Sant Boi de Llobregat, puede bien servir de marco sentimental de lo que representa seguir la avifauna de una zona con tanta presión humana como es el Delta del Llobregat. Pero junto a esta sensación personal puede servirnos también como aviso de que la recuperación de la biodiversidad no es sólo un trabajo de protección de zonas, es ya una labor de recuperación. No se trata de proteger y ya creer que está hecho, hay que recuperar, recuperar y recuperar.

Garza real

Aún así la mañana que comenzó con una leve llovizna, también nos deparó algunas sorpresas y confirmaciones gratas: las primeras polladas, gorriones y jilgueros por ejemplo, ya están volando mientras sus progenitores se afanan en traerles hermanitos. Parece que las lluvias invernales han dejado suficiente comida y si esta primavera se comporta, que va a ser que no, pueden tener las aves del río un buen año de cría.

 

Aviones comunes

 

 

 

 

 

Una continuada sorpresa son los maravillosos cazadores aéreos: aviones comunes, golondrinas, vencejos comunes y reales. Este reencuentro con el ave del año y sus colegas de cacería no nos debe hacer olvidar la triste realidad de la golondrina común  “España pierde un millón de ejemplares por año“. Para que sus veloces vuelos no sean una despedida SEO/Birdlife nos propone una serie de acciones que pueden servir para paliar esta situación. Durante la mañana confirmamos también que según avanza la estación todo se calma y las aves ya no están por la labor de mostrarse tanto, sólo los más conspicuos cantarines, cetias, ruiseñores, buitrones, tarabillas son fáciles de localizar, mientras que los cuidadores de pollos son mucho más discretos y sólo se muestran fugazmente.

También la confirmación estacional de la desaparición de limícolas al menguar las zonas propicias para su alimentación. Un dato más que afecta al censo: la altura de la vegetación hace muy difícil ya el acceso a gran parte del río por lo que la observación de fochas, cercetas o pollas de agua se dificulta enormemente lo que se deja ver en los listados.

IMG_9520

Garceta común

La lista de los cuatro primeros tramos es la siguiente, con una sorprendente garza imperial en la isleta de Cornellá sumaron 41 especies y cerca de 600 ejemplares. Próximamente incluiremos en esta lista las observaciones del equipo de Sant Boi que van en la misma línea de las del tramo sur, aunque añadirá algunas especies (andarríos por ejemplo).

Listado de especies

(listado provisional)

abejaruco (Merops Apiaster) 20 lavandera blanca (Motacilla alba) 2
ánade real (Anas platyrhynchos) 9 martinete (Nycticorax nycticorax) 1
avión común (Delichon urbica) 9 mirlo común (Turdus merula) 3
bisbita ribereño alpino (Anthus spinoletta) 1 mosquitero común (Phylloscopus collybita) 1
buitrón (Cisticola juncidis) 18 paloma torcaz (Columba palumbus) 19
chorlitejo chico (Charadrius dubius) 2 papamoscas cerrojillo  (Ficedula hypoleuca) 1
corneja negra (Corvus corone) 1 petirrojo (Erithacus rubecula) 2
cotorra argentina (Myiopsitta monachus) 31 pico de coral (Estrilda astrild) 1
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) 2 pito real (Picus viridis) 1
curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 3 polla de agua (Gallinula chloropus) 7
estorninos (Sturnus sp.) 64 ruiseñor bastardo (Cettia cetti) 23
faisán vulgar (Phasianus colchicus) 4 ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) 16
garceta común (Egretta garzetta) 1 tarabilla común (Saxicola torquata) 9
garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 4 tarro blanco (Tadorna tadorna) 4
garza real (Ardea cinerea) 2 tórtola turca (Streptopelia decaocto) 2
gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 7 urraca (Pica pica) 28
golondrina común (Hirundo rustica) 20 vencejo común (Apus apus) 136
gorrión común  (Passer domesticus) 40 vencejo real (Apus melba) 19
gorrión molinero (Passer montanus) 5 verdecillo (Serinus serinus) 19
jilguero (Carduelis carduelis) 32 verderón común (Carduelis chloris) 2

Fotografías: Javier Ruiz

Més info

Todas las citas se incorporan al Noticiario Ornitológico de S.O.S. Delta del Llobregat

09.02.2014 Censo del río Llobregat | SEO Bcn

01.12.2013 Censo de la ribera del río Llobregat | SEO Bcn

29.09.2013 Nueva temporada de censo en la ribera del Llobregat | SEO Bcn

07.04.2013 Censo de abril del tramo final del río Llobregat | SEO Bcn

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

Mitjançant crónica del censo del río Llobregat mayo 2014 GL SEO Barcelona.

09.02.2014 Censo del río Llobregat | SEO Bcn

No es primaveral, pero te hace pensar en ella (Vanessa atalanta, foto Salva Solé)

Roberto Negro | Grupo local de SEO/BirdLife Barcelona

Un ornitólogo aficionado serio debe pensar siempre que ha escogido el mejor momento posible, no debe decirse lástima que se terminen las invernantes, sino ¡qué bien! ¡ya llegan las rapaces!, o, como intentó explicarnos Rabindranath, no llores por la pérdida de los plumajes de invierno de las gaviotas, porque las lágrimas no te dejarán ver los aguiluchos laguneros al margen. Y en ello estábamos, ilusionados como niños en que las galernas hicieran aparecer sobre el Llobregat por expresar un deseo personal mérgulos y frailecillos, que va a ser que no, o, si no podía ser, que la promesa de una primavera temprana alterara la sangre de las pequeñas bestias y decidieran salir a triunfar, y de esto último un poco sí hubo.

Garza real (Ardea cinerea), su majestuosa presencia acompaña todos los transectos del censo.

Verdecillos, tarabillas, jilgueros, buitrones y cetias (¡cómo me gusta que el nuevo nombre no me haga poner en duda la estirpe de este bravo pajarillo!) han decidido ya que ha sonado el pistoletazo de salida para la búsqueda de pareja y en ello están. Hemos explicado en el pasado que si los pájaros están ocupados en sus labores no se molestan tanto cuando los inoportunas y se dejan “contar”, actitud de la que los esforzados miembros del Grupo Local SEO Barcelona son totalmente partidarios.

Salva Solé y Tony Martín – censo febrero río Llobregat.

La jornada de hoy tenía un significado especial, uno de los equipos, el que salía de Sant Boi, formado por Javier y Sonia, no sólo debía censar la orilla derecha del Llobregat hasta Cornellá, sino que iba a colocar los plantones de saúco preparados por Javier como parte del proyecto de recuperación de la ribera del Llobregat entre L’Hospitalet y Sant Boi, al que el Grupo Local  SEO Barcelona desea contribuir como ya lo ha hecho en el pasado con la jornada de limpieza del margen del río, el proyecto de censo o los de recuperación vegetal y el de colocación de cajas nido.

Margen derecha del Llobregat entre Bellvitge y Sant Adrià – paisaje característico.

Este censo, coordinado por Raúl Bastida, y cuyos resultados se integran en los censos de las zonas no protegidas del Delta del Llobregat organizados por  DEPANA y SOS Delta, permite evaluar, como os hemos comentado en crónicas anteriores que podéis seguir en nuestra Web, la situación ornitológica de las zonas que sin estar protegidas por una figura legal forman parte del necesario colchón biológico y espacial de las ZEPAS del delta. Sin olvidar en ningún momento que este espacio prospectado forma parte de en la IBA.

Aspecto en invierno, la escasa vegetación permite la aproximación al río.

En breve publicaremos los resultados de este censo, donde lo más interesante fue la constatación de la continuidad del dormidero de martinetes (Nycticorax nycticorax), en la isleta de Cornellá, donde esta mañana se contaron al menos cuatro ejemplares seguros, dos de los cuales eran juveniles. En la foto podemos ver una de las típicas isletas de cañizo que permiten a los martinetes establecer con regularidad sus dormideros, A pesar de la presión humana en forma de uso recreativo de la zona, estos espacios de cañaveral quedan resguardados por lo que son utilizados masivamente por ardeidas, pero también por faisanes, gallinetas o paseriformes diversos.

María José Cambra y Salva Solé, un eficaz equipo camino de huertas y sembrados.

Participaron en el censo María José Cambra, Toni Martín, Salva Solé, Javier Regidor, Sonia Chaves  y Roberto Negro. Dede el Grupo Local SEO Barcelona deciros: ¡muchas gracias a todos!

Més info

Todas las citas se incorporan al Noticiario Ornitológico de S.O.S. Delta del Llobregat

01.12.2013 Censo de la ribera del río Llobregat | SEO Bcn

29.09.2013 Nueva temporada de censo en la ribera del Llobregat | SEO Bcn

07.04.2013 Censo de abril del tramo final del río Llobregat | SEO Bcn

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

Mitjançant Grupo Local SEO Barcelona – censo río Llobregat febrero 2014.

01.12.2013 Censo de la ribera del río Llobregat | SEO Bcn

Grupo Local SEO Barcelona, coordinando zonas antes de empezar el censo de diciembre 2013

Roberto Negro | Grupo local de SEO/BirdLife Barcelona

El pasado 1 de diciembre el Grupo Local SEO Barcelona realizó el censo del tramo del río Llobregat comprendido entre el puente sobre la Autovía de Castelldefels y Sant Boi de Llobregat. Sobre este tramo el Grupo no sólo ha realizado la actividad de censo de aves, ya que en el pasado también se emprendieron actividades de limpieza de las márgenes y el próximo año 2014 se realizarán plantaciones de saúcos y zarzas como parte de las actividades de regeneración botánica de estas riberas.

Faisán vulgar (Phasianus colchius), Llobregat en L'Hospitalet diciembre 2013

Faisán vulgar (Phasianus colchius), ribera del Llobregat en L’Hospitalet diciembre 2013

El número de asistentes hizo posible coordinar dos equipos. Uno de ellos realizó el censo del tramo habitual y el otro prospecto la margen derecha del Llobregat desde el puente de la autovía hasta las obras del nuevo puente de Mercabarna (ver mapa al pie). Se trataba de tomar contacto con una zona con grandes valores ornitológicos, en especial la ribera entre el puente de Mercabarna actual y el nuevo puente en construcción.

El nuevo recorrido, en el que se vieron 285 ejemplares de 32 especies, deparó sorpresas muy agradables, como el zampullín cuellinegro, avefrías, tarros blancos o, la estrella de la jornada sin ninguna duda: un águila moteada.

Avefría (Vanellus vanellus), rio Llobregat el Prat diciembre 2013

Grupo Local SEO Barcelona, Salva Solé organizando los equipos del censo

Grupo Local SEO Barcelona, coordinando zonas antes de empezar el censo de diciembre 2013

Grupo Local SEO Barcelona, Salva Solé organizando los equipos del censo

La parte más técnica recayó en el equipo de Salva Solé y Sara Cavini encargados del censo más riguroso entre el puente puente de la autovía de Castelldefels y la pasarela peatonal de Cornellá. Treinta y ocho especies y más de cuatrocientos setenta ejemplares fueron censados en los cuatro tramos que se divide este recorrido.

Lista de especies entre el puente de la autovía de Castelldefels y el nuevo puente en construcción de Mercabarna:

Agachadiza común

Estornino pinto

Mosquitero común

Águila moteada

Focha común

Petirrojo

Anade Friso

Garceta común

Pinzón vulgar

Anade Real

Garceta grande

Polla de agua

Avefría

Garcilla bueyera

Porrón común

Bisbita común

Garza real

Ratonero común

Cerceta común

Gaviota reidora

Ruiseñor bastardo

Colirrojo tizón

Jilguero

Tarabilla común

Cormorán grande

Lavandera blanca

Tarro blanco

Cotorra argentina

Lavandera cascadeña

Zampullín cuellinegro

Curruca capirotada

Martín pescador

Lista de especies entre el puente de la autovía de Castelldefels y el pasarela peatonal de Cornellá:

Abubilla

Estornino pinto

Mirlo común

Anade Real

Faisán vulgar

Mosquitero común

Andarríos chico

Focha común

Paloma torcaz

Andarríos grande

Garceta común

Petirrojo

Avefría

Garcilla bueyera

Polla de agua

Bisbita común

Garza real

Ratonero común

Buitrón

Gaviota patiamarilla

Ruiseñor bastardo

Cerceta común

Gaviota reidora

Tarabilla común

Cogujada común

Gorrión común

Tórtola turca

Colirrojo tizón

Jilguero

Urraca

Cormorán grande

Lavandera blanca

Verdecillo

Cotorra argentina

Lavandera cascadeña

Zampullín chico (común)

Curruca capirotada

Martín pescador

Águila moteada (Aquila clanga), río Llobregat el Prat diciembre 2013

Mapa de la zona censada

Es posible encontrar el listado completo en el siguiente documento encontraréis todos los censos realizados hasta ahora listado de censos en google

Más info

Todas las citas se incorporan al Noticiari Ornitològic de S.O.S. Delta del Llobregat

29.09.2013 Nueva temporada de censo en la ribera del Llobregat | SEO Bcn

07.04.2013 Censo de abril del tramo final del río Llobregat | SEO Bcn

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

Mitjançant Grupo Local SEO Barcelona – Censo de la ribera del río Llobregat.

Visita a Can Dimoni, Delta del Llobregat | SEO Bcn

SEO/BirdLife Barcelona | Roberto Negro

Visita del Grupo Local SEO Barcelona a Can Dimoni octubre 2013

Por razones que podemos definir como sentimental-geográficas, y que gente más razonable definiría como que hay que estar en lo que hay que estar, el Grupo Local SEO Barcelona se encuentra muy implicado con la puesta en valor de la IBA del Delta del llobregat, en la divulgación de sus valores, tanto ecológicos como sociales, en resaltar la importancia de su defensa, señalando la necesidad de estudios continuados sobre su biodiversidad.

abubilla (Upupa epops), Can Dimoni, Delta del Llobregat octubre 2013

Convertido en un espacio de referencia en la lucha conservacionista local, con experiencias tan ilusionantes como SOS DELTA o DELTA VIU, y espacio emblema de la resistencia frente a la codicia urbanizadora o el análisis económico corto placista, se nos presenta como un territorio no por cercano bien conocido por todos y al que sus evidentes problemas paisajísticos, es muy triste el birding de polígono industrial, resta glamour, pero no importancia.

área de pic-nic de Can Dimoni, Delta del Llobregat octubre 2013

Dentro de este espacio, y siguiendo a otras entidades conservacionistas como DEPANA que lo miman en sus actividades divulgativas, tanto las enfocadas al descubrimiento de sus valores botánicos u ornitológicos, o aquellas que intentan su defensa frente a especies botánicas invasoras, el Grupo Local SEO Barcelona toma esta referencia y amplía sus actividades de censo ornitológico de la ribera del Llobregat entre Bellvitge y Sant Boi, para ofrecer a los integrantes del Grupo Local la posibilidad de conocer los espacios naturales que, protegidos o no, nos ofrece el territorio del Delta del Llobregat. Es muy interesante para centrar esta zona la lectura de las alegaciones de DEPANA para la ampliación de la ZEPA 146 a algunos espacios no protegidos que quedan dentro de la IBA 140. En las siguientes imágenes vemos en azul la zona ZEPA de Can Dimoni y en rojo la zona NO ZEPA perteneciente a esta IBA 140 prospectada por el Grupo Local SEO Barcelona.

ZEPA-CAN-DIMONI CAN-DIMONI-CAMPOS-ADYACENTES

garceta común (Egretta garzetta), Can Dimoni octubre 2013

Con este espíritu se ha desplazado hoy a la zona de Can Dimoni el Grupo Local SEO Barcelona, recorriendo la zona ZEPA y efectuando también un recorrido prospectivo en espacios de la IBA 140 fuera de la ZEPA, para comprobar diferencias cualitativas con los resultados del censo realizado por DEPANA con motivo del pasado Maratón Colaborativo del 12 de octubre. Los maratones colaborativos de DEPANA tienen como objetivo la divulgación de los valores ornitológicos de las zonas no protegidas del Delta del llobregat, presentados bajo la forma de una jornada festiva donde varios equipos recorren estas zonas intentando referenciar la biodiversidad de los distintos espacios.

pito real (Picus Viridis), Parque Agrario del Delta del Llobregat octubre 2013

Tras constatar que nos encontramos en un periodo de calma, donde las aves invernantes no terminan de realizar su aparición, pero la migración otoñal se puede dar por prácticamente concluida, son las aves residentes las que mejores momentos nos brindan. Las siempre espectaculares abubillas o el pito real, sin olvidar martinetes, bisbitas pratenses ya plenamente instalados juntos a los recién llegados petirrojos o los incombustibles ruiseñores bastardos y cogujadas, han marcado los recorridos junto a lavanderas blancas, decenas de ellas en los espacios húmedos de Can Dimoni, o lavanderas cascadeñas, las currucas cabecinegras y capirotadas, los andarríos grandes (señalaba Salva, no sin razón, que pareciera que todos los andarríos chicos ya han crecido y ahora son grandes, y es cierto que, en apariencia, la proporción de chicos con grandes se inclina, en estos espacios, por estos últimos).

dos garcetas comunes (Egretta garzetta) y posible híbrido de dimorfa y común, Can Dimoni, Delta del Llobregat octubre 2013

La aparición de un posible híbrido de gularis x garzetta ha señalado el momento más emocionante de la jornada.

El Grupo Local SEO Barcelona, siguiendo la senda marcada por DEPANA, continuará con toda seguridad realizando recorridos por espacios del Delta del Llobregat que merecen toda nuestra atención y en cuya importancia como espacio de defensa de las áreas protegidas debemos insistir una y otra vez.

Mitjançant Grupo Local SEO Barcelona – Visita a Can Dimoni , Delta del Llobregat.

29.09.2013 Nueva temporada de censo en la ribera del Llobregat | SEO Bcn

SEO/BirdLife Barcelona | Roberto Negro

abubilla-rio-llobregat

Abubilla (Roberto Negro)

El domingo 29 de septiembre el Grupo Local SEO Barcelona dio comienzo el ciclo de censos 2013-2014 sobre el tramo del río Llobregat comprendido entre el puente sobre la Autovía de Castelldefels y Sant Boi de Llobregat. Se prospectan algo más de 5 kilómetros de ribera, simultaneando dos equipos de censo, uno junto al río y otro por el camino lateral para tener visualsobre los campos del Parque Agrario.

andarrios-chico-rio-llobregat

Andarrios Chico (Roberto Negro)

Ambos equipos recorrieron en paralelo el trayecto realizado sobre esta zona incluida en la IBA ES140 donde el Grupo Local ha programado ya dos nuevos censos a finales de octubre y a principios de diciembre.

La jornada se mantuvo en la tónica de recorridos anteriores, censándose más de 400 ejemplares pertenecientes a 38 especies distintas, podéis consultar la lista al final de esta entrada.

Martinete (Roberto Negro)

Martinete (Roberto Negro)

Reseñar el reencuentro con los martinetes (Nycticorax nycticorax) habituales en la zona central del recorrido, los espectaculares bandos de jilgueros (Carduelis carduelis) y gorriones (Passer domesticus), el paso de papamoscas, tanto grises como cerrojillos y golondrinas, así como constatar que los residentes: gallinetas, buitrones, currucas, faisanes, abubillas, todavía no han sido deshauciados de sus hogares.

curruca-capirotada-rio-llobregat

Curruca capirotada (Robert Negro)

 

Señalar que la altísima presión humana en actividades de ocio y deportivas continua en alza, mientras la degradación de la orilla, muchas veces disfrazada de limpieza y ajardinamiento continúa lenta, pero implacable.

Participaron en el censo Roge Moreno, Gloria Rodríguez, Sara Cavini y Roberto Negro.

Lista de especies observadas

Abubilla Estrilda astrild Martinete común
Ánade azulón Faisan vulgar Mirlo común
Andarríos chico Focha común Mosquitero común
Andarríos grande Gallineta común Paloma torcáz
Chorlitejo chico Garceta común Papamoscas cerrojillo
Cistícola buitrón Garcilla bueyera Papamoscas gris
Cogujada común Garza real Ruiseñor bastardo
Cormorán grande Gaviota patiamarilla Tarabilla común
Cormorán grande Gaviota reidora Tórtola turca
Cotorra argentina Golondrina común Urraca
Curruca cabecinegra Gorrión común Verdecillo
Curruca capirotada Jilguero europeo Zampullín chico
Estornino spp. Lavandera blanca
rio-llobregat

Rio Llobregat (Roberto Negro)

Més info

Totes les cites d’incorporen al Noticiari Ornitològic de S.O.S. Delta del Llobregat

07.04.2013 Censo de abril del tramo final del río Llobregat | SEO Bcn

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

Mitjançant Nueva temporada de censo en la ribera del Llobregat GL SEO Barcelona.

07.04.2013 Censo de abril del tramo final del río Llobregat | SEO Bcn

SEO/BirdLife Barcelona | Roberto Negro

Esta mañana, radiante mañana a pesar del frío viento que a primera hora aconsejaba cerrar las cremalleras, el Grupo Local SEO Barcelona ha efectuado su recorrido correspondiente al mes de abril, censando el tramo de río Llobregat que monitoriza en coordinación con SOS Delta, dentro del proyecto de control de los espacios del Delta del Llobregat que no cuentan con una figura legal de protección. Como ya os comentábamos en una entrada anterior este tramo sí queda incluido desde el año pasado en la IBA ES140, pero el Grupo Local SEO Barcelona entiende que es necesario la ampliación de las zonas protegidas del Delta del Llobregat, para ello una adecuada puesta en valor de sus recursos se nos ofrece como uno de los caminos a recorrer.

Como ya es habitual dos equipos, uno saliendo desde Sant Boi y otro desde el puente de la autovía de Castelldefels en L’Hospitalet, han recorrido la margen derecha del río Llobregat entre estos dos puntos prestando atención tanto a la campiña marginal como a los campos adyacentes, hasta encontrarse en la pasarela de Cornellá donde se han puesto en común las observaciones. La actividad primaveral nos ha permitido localizar un número elevado de ejemplares que en otras ocasiones pasan desapercibidos como buitrones o ruiseñores bastardos, comentar también la alta actividad de las currucas capirotadas y de los grupos de fringílidos.

Entre los datos reseñables indicaros que se ha vuelto a localizar el dormidero de martinetes, aunque el estado de los márgenes ha propiciado que la proximidad de los observadores haya alarmado a las aves que o se han escondido en el cañaveral, o se han levantado en vuelo.

En el capítulo de novedades señalar la aparición, dentro de los censos realizados por el Grupo Local SEO Barcelona de especies como el avión zapador o el alcaudón común. A continuación os presentamos la tabla con las especies observadas.

Las entradas relacionadas con esta actividad del grupo las podéis encontrar en la categoría censo del Llobregat de nuestro blog.

Anade Real Anas platyrhynchos 30

Faisán vulgar Phasianus colchicus 2

Zampullín chico Tachybaptus ruficollis 1

Cormorán grande Phalacrocorax carbo 4

Martinete Nycticorax nycticorax 7

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1

Garceta común Egretta garzetta 17

Garza real Ardea cinerea 8

Ratonero común Buteo buteo 1

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 2

Polla de agua Gallinula chloropus 11

Focha común Fulica atra 2

Chorlitejo chico Charadrius dubius 3

Andarríos chico Actitis hypoleucos 10

Andarríos grande Tringa ochropus 4

Abubilla Upupa epops 2

Paloma torcaz Columba palumbus 20

Lavandera blanca Motacilla alba 5

Tarabilla común Saxicola torquata 5

Ruiseñor bastardo Cettia cetti 30

Buitrón Cisticola juncidis 15

Curruca capirotada Sylvia atricapilla 16

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2

Mosquitero común Phylloscopus collybita 4

Urraca Pica pica 14

Estornino pinto Sturnus vulgaris 35

Estornino negro Sturnus unicolor 6

Gorrión común Passer domesticus 22

Verdecillo Serinus serinus 43

Jilguero Carduelis carduelis 20

Triguero Miliaria calandra (Emberiza) 2

Golondrina común Hirundo rustica 87

Avión común Delichon urbica 7

Vencejo real Apus melba 3

Alcaudón común Lanius senator 2

Avion zapador Riparia riparia 2

Alondra común Alauda arvensis 1

Cigüeñuela Himantopus himantopus 1

Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1

Más info

Totes les cites d’incorporen al Noticiari Ornitològic de S.O.S. Delta del Llobregat

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

Mitjançant Censo de abril tramo río Llobregat – Grupo Local SEO Barcelona.

Reseña sobre un día de censo y recogida de basura en el Llobregat | SEO Bcn

03.03.2013 | Grup Local de SEO/BirdLife

Desde hace un par de años el Grup Local Barcelona realiza censos periódicos del rio Llobregat a la altura de Cornellà. A pesar de estar asfixiada por el urbanismo y las autopistas, esta IBA es una zona de ocio muy paseada, y, lo más importante, es un refugio de numerosas y valiosas especies de aves.

El pasado 3 de marzo realizamos el censo habitual a primera hora de la mañana, y posteriormente nos quedamos para recoger basura. Limpiamos un tramo de la orilla del río y los senderos limítrofes. Bolsas de plásticos, paquetes de cigarros vacíos y latas de refrescos fueron los objetos más comunes, pero encontramos también escombros inusuales como sacos de cemento y tubos de caucho. Tiramos un total de 10 sacos grandes de basura al contenedor. Entonces, nos dimos cuenta que no había papeleras por los senderos, lo cual no justifica que la gente tire las cosas al suelo, pero ciertamente no incentiva a mantener limpia la zona. Más de un curioso que paseaba por allí nos preguntó por nuestro trabajo y algunos hasta nos ayudaron.

Por supuesto que el trabajo se vio recompensado al disfrutar de las aves observadas, como por ejemplo una pareja de busardos ratoneros, y un bando de lúganos.

Fotos de Roge Moreno

Mitjançant Reseña sobre un día de censo y recogida de basura al Llobregat » GL SEO Barcelona.

Més info

27.01.2013 Censo de aves en los espacios no protegidos del Delta del Llobregat | SEO Bcn

Censo del río Llobregat 12-2012: algunas impresiones

Crónica del primer censo del río Llobregat por parte de SEO-Barcelona

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.257 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: