/
estás leyendo...
Biodiversitat, Català, Censos, IBA, Notícies

Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 07/2014

Edició nº31 (juliol de 2014) del noticiari ornitològic amb les cites més rellevants de les zones menys conegudes del Delta del Llobregat.

NoticiariJuliol14El martinet de nit és l’espècie que destaquem aquest mes a la portada del noticiari. Aquest ardeid, malgrat que troba a les reserves un hàbitat idoni, necessita d’altres espais, com ara el riu, on troba mases de canyar per ajocar-se. Malauradament aquest important hàbitat i conector, encara no està protegit. La fotografia és cortesia d’Eio Ramon.

En verd s’assenyalen els noms vernacles que es coneixen d’algunes espècies (recogits en el llibre “Els ocells del Delta del Llobregat”, Lynx Edicions, 1995).

En vermell, les espècies incloses en l’Annexe I de la Directiva Aus, prioritàries en la conservació per la UE.

Recordeu que les localitzacions citades en el noticiari es poden trobar aquí: Mapa de zonas destacadas para observar aves en el Delta del Llobregat.

Tota la info a la pàgina del Noticiari Ornitològic.

_____________________________________________FAMÍLIA ANATIDAE

 

A. anser / ansar común / oca vulgar

2-26/07/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

09/07/14: 22 ex. sobrevolant Can Dimoni direcció NE (RB)

09/07/14: 21 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; segurament els mateixos que sobrevolaven Can Dimoni (RB)

T. tadorna / tarro blanco / ànec blanc

26/07/14: 11 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

23/07/14: ≥3 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Luquer (PE)

21/07/14: 8 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/07/14: 9 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

15/07/14: 7 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB, XS)

2 i 9/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Anas strepera / ánade friso / ànec griset

26/07/14: 30 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

21/07/14: 60 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/07/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

02/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

12 i 24/07/14: 1 parella a la bassa de Can Dimoni (RB, VS)

2 i 9/07/14: 1 femella amb 3-4 polls a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

Anas crecca / cerceta común / xarxet comú / xarxet d’hivern, xarxo

13/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Segurament es tracta del mateix exemplar observat al mes de juny al mateix indret.

Netta rufina / pato colorado / xibec

21/07/14: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

13/07/14: 2 pollades al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

15/07/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB, XS)

2 i 9/07/14: 2-3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/07/14: ≥10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AP)

Aythya ferina / porrón europeo / morell cap-roig

26/07/14: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

21/07/14: 5 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

15/07/14: 15 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (JG, RB, XS)

13/07/14: 21 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

09/07/14: 13 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/07/14: 4 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

________________________________­­­­_________FAMÍLIA PHASIANIDAE

Alectoris rufa / perdiz roja / perdiu roja

09/07/14: 1 adult amb 3 pollets a un camp proper a Can Dimoni (RB)

*Nidificant molt escàs a la plana deltaica que fins a principis de segle XX debia ser molt comú ja que els conreus de cereal ocupaven força extensió; es probable que les poblacions silvestres actuals tinguin el seu origen a les repoblacions cinegètiques fetes fins als 80.

_____________________________________________FAMÍLIA ARDEIDAE

 

Bubulcus ibis / garcilla bueyera / esplugabous / espurgabous

26/07/14: 120 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

Egretta garzetta / garceta común / martinet blanc / martinenc

26/07/14: 15 ex. ajocats a un canyar del riu, entre Sant Boi i el Prat (EY, JG, RB)

Ardeola ralloides / garcilla cangrejera / martinet ros

13/07/14: 1 ex. sedimentat al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Ixobrychus minutus / avetorillo común / martinet menut

04/07/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

16/07/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JB)

N. nicticorax / martinete común / martinet de nit

26/07/14: 2 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

25/07/14: 2 ex. sobrevolant el riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

24/07/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (RB)

18/07/14: 1 ex. a Can Dimoni (EB)

12/07/14: 2 ex. a Can Dimoni (VS)

16/07/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JB)

09/07/14: 1 ex. a la bassa de Can Dimoni (RB)

Ardea purpurea / garza imperial / agró roig

21/07/14: 1 ex. sedimentat al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

Egretta alba / garceta grande / agró blanc

12/07/14: 1 ex. a Can Dimoni (VS)

__________________________________FAMÍLIA PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus roseus / flamenco común / flamenc

23/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (PE)

21/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AP)

02/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Espècie escassa i molt localitzada a Catalunya fora del Delta de l’Ebre i Aiguamolls de l’Empordà.

___________________________________________FAMÍLIA FALCONIDAE

 

Falco peregrinus / halcón peregrino / falcó pelegrí

29/07/14: 1 ex. sobrevolant Bellvitge (RB)

______________________________________________FAMÍLIA RALLIDAE

Fulica atra / focha común / fotja vulgar

16/07/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JB)

13/07/14: 65-70 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer; màxim mensual en aquest tram del riu (EY, RB)

02/07/14: 1 parella amb 3 pollets a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

P. porphyrio / calamón / polla blava

26/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

13/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

09/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

_____________________________________FAMÍLIA HAEMATOPODIDAE

 

Haematopus ostralegus / ostrero / garsa de mar

2 i 13/07/14: 1 ex. sedimentat al riu, entre pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

*Segurament es tracta d’un exemplar de la parella que intenta nidificar a la platja de ca l’Arana des del 2009

___________________________________FAMÍLIA RECURVIROSTRIDAE

H. himantopus / cigüeñuela común / cames llargues / gosset

31/07/14: 14 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

24/07/14: 13 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

09/07/14: 9 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/07/14: 29 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

26/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, JG, RB)

13/07/14: 10 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

09/07/14: 3 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

04/07/14: ≥10 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AP)

02/07/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

02/07/14: 1 parella a la bassa de laminació de la C-32 (RB)

________________________________________FAMÍLIA CHARADRIIDAE

V. vanellus / avefría / fredeluga / pebret

26/07/14: 2 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

_______________________________________FAMÍLIA SCOLOPACIDAE

 

Calidris temminckii / correlimos de Temminck / territ de Temminck

10/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (XL)

Calidris minuta / correlimos menudo / territ menut

26/07/14: 1-3 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (XL)

Tringa nebularia / archibebe claro / gamba verda

13/07/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

Tringa ochropus / andarríos grande / xivita

2 i 31/07/14: 35-40 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni; màxims mensuals en aquest indret (RB)

Tringa glareola / andarríos bastardo / valona

31/07/14: 11 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

26/07/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (AS)

24/07/14: 6 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

02/07/14: 2 ex. a la riera Roja, al seu pas per Can Dimoni (RB)

______________________________________________FAMÍLIA LARIDE

 

Larus audouinii / gaviota de Audouin / gavina corsa

04/07/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

*Són molt escasses les observacions d’questa espècie de gavina a les zones interiors deltaiques

Larus melanocephalus / gaviota cabecinegra / gavina capnegre

26/07/14: Mínim 50 ex. a uns camps propers a Can Dimoni (AS)

21/07/14: 40 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (RB)

 

_________________________________________FAMÍLIA CUCULIDAE

 

Clamator glandarius / críalo europeo / cucut reial

12/07/14: 1 ex. a Can Dimoni (VS)

________________________________________ FAMÍLIA ALCEDINIAE

Alcedo atthis / martín pescador / blauet

26/07/14: 1 ex. al riu, al seu pas per L’Hospitalet (EY, JG, RB)

25/07/14: 2 ex. anellats al riu, al seu pas per Sant Joan Despí (AA, MP)

13/07/14: 1 ex. al riu, entre el pont en construcció i Cal Lluquer (EY, RB)

06/07/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

02/07/14: 1 ex. a Can Dimoni (RB)

___________________________________________FAMÍLIA SYLVIDAE

 

Acrocephalus arundinaceus / carricero tordal / balquer

18/07/14: 1 ex. al pont de Mercabana (PE)

13/07/14: 1-2 ex. cantant al riu, entre el pont de Mercabarna i Cal Lluquer (RB)

04/07/14: 2 ex. al riu, entre el pont en construcción i Cal Lluquer (AP)

___________________________________________FAMÍLIA CORVIDAE

Covus corax / cuervo / corb

20/07/14: 2 ex. sobrevolant a baixa alçada el sector deltaic de Castelldefls (LT)

*Espècie rara al Delta del Llobregat i escassa a tot el litoral català

___________________________________________FAMÍLIA ORIOLIDAE

 

O. oriolus / oropéndola / oriol

06/07/14: 2 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

04/07/14: 1 ex. a la bassa de laminació de la UPC de Castelldefels (MS)

__________________________________________FAMÍLIA FRINGILLIDAE

Carduelis cannabina / pardillo común / passerell comú

26/07/14: 1 ex. sobrevolant Can Dimoni (AS)

___________________________________________ESPÈCIES EXÒTIQUES

Psittacula kramer / cotorra de Kramer / cotorra de Kramer

16/07/14: 1 ex. als aiguamolls de Molins de Rei (JB)

Col·laboradors (per ordre alfabètic):

Àngel Arroyes (AA), Albert Petit Saludes (AP), Antonio Salmerón (AS), Eduard Batista (EB), Eio Ramon (ER), Eva Yus (EY), Ferran Fontelles (FF), Ferran López (FL), Josep Bel (JB), Jose García (JG), Joan Guillamon (JGU), Lluís Toldrà (LT), Marc Pérez (MP), Marta Segarra (MS), Pau Esteban (PE), Quim Minoves (QM), Raúl Bastida (RB), Ricard Gutiérrez (RG), Víctor Sanz Sánchez (VS), Xavi Larruy (XL), Xavier Santaeufemia (XS)

Debats

One thought on “Noticiari Ornitològic “El Otro Delta” 07/2014

  1. Reblogged this on quiasmes.

    Posted by quiasmes | gener 7, 2015, 9:18 am

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Logo 2012

Nuevo logo de Delta del Llobregat  (2012)

Nuestro Noticiario Ornitológico

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1.255 other followers

Twitter

Busca per temes

%d bloggers like this: